Privacyverklaring

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy beleid Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v.

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten en leveranciers.

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. doet er alles aan uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van u persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn
 • Op de hoogte is van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert

Als Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dat via onderstaande gegevens:

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v.

Watertorenstraat 6A

5102AG Dongen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0162-312971


 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk val welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Functie
 • Nationaliteit, BSN nummer of ID-bewijs

Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • Uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming (indien aangegeven)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt)

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes
 • Commerciële acties
 • Juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen

De persoonsgegevens die Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres, BTW-nummer en eventuele mobiele telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Verstrekking aan derden

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen ook persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • Opdrachtgevers
 • Onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die diensten verlenen of opdrachten uitvoeren
 • Leveranciers
 • Overheidsinstanties
 • Andere zakelijke relaties

Beveiligen en bewaren

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechte verwerking. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De computers van Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up to date
 • Toegang tot de computer is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

Frans van den Mosselaar Autorecycling en Autodemontage b.v.

Watertorenstraat 6A

5102AG Dongen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0162-312971

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN nummer en uw pasfoto af te schermen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefoon nummer van den mosselaar dongen

Contactgegevens

Watertorenstraat 6a
5102 AG Dongen
The Netherlands

Tel.
Fax
KvK nr.
RDC nr

E-mail.

: +31 162 31 29 71
: +31 162 31 86 86
: 18131907
: 916676

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Geopend
Maandag t/m vrijdag:
08.30 - 12.00
13.00 - 17.30
Zaterdag
09.00 - 13.00
 
Gesloten
Maandag 4 maart
Zon- en feestdagen